Qu'ran

WHAT IS TO BE DONE?

A Qu'ranic Manifesto

Qu'ran

About Ali Mohammad Izadi, PhD

 

بنام خداوند بخشندة‌ مهربان

 

مؤلف در يكي از خانواده ها ي متدين، خيّر و متمكّن ِ شيراز در سال 1306 هجري شمسي متولد شد. پدرش را در كودكي از دست داد. با سه برادر كوچكترش تحت سرپرستيِ مادرشان – كه بقول خودش براي آنها، هم مادر و هم پدر با كفايتي بود – قرار گرفت. دوره هاي ابتدائي و متوسطة را در شيراز گذراند و در رشتة كشاورزي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و به خدمت وزارت آموزش و پرورش در آمد.

 

خدمات فرهنگي اش شامل تدريس در دانشسراي كشاورزي ِ ش يراز و و سرپرستيِ آن، تدريس و تحقيق در دانشكدة كشاورزي ِ دانشگاهِ پهلوي و سرپرستيِ ادارة آموزش روستائي وزارت آموزش و پرورش درتهران بود.

 

در دوران دانشجوئي كه مصادف با ملّي شدن صنعت نفت بود، وارد مبارزات سياسي و از پيروان مصدق شد. بعد از كودتاي1332 دو بار به زندان شاه افتاد. در سال1341 به عنوان نمايندة شيراز در كنگرة جبهة ملّي دوّم شركت كرد و بعد از رفراندم شاه بار ديگر زنداني ساواك شد. در زندان انفرادي با قرآن آشنا و فرصتي طلائي به دستش داد كه براي اولين بار، قرآن را به عنوان راهنماي زندگي مطالعه كند و با توجه دقيق به آن، مسير زندگي آينده اش را برنامه ريزي نمايد. بعد از زندان، با توصية ساواك او را از كار آموزشي بركنار كردند.

 

بنا به اعتقادش -  كه مخالفين حكومت استبدادي در دوران حكومت سياه بايد به صورت اشتغال به كارهاي توليدي و يا تحصيلات عالي ذخيرة انرژي نمايند تا قدرت بيشتري براي مقابله با خصم در فرصت مناسب بدست آورند – به دنبال كارهاي كشاورزي رفت. و از زمينهاي ارثي فاميلش كه اكثراً شوره زار و بدون آب بود، با استفاده از پيشرفته ترين تكنيكهاي علميِ عملي درشرائط ايران بهترين تره بار را به بازار عرضه داشت. و به قول خودش بدين ترتيب به جوانان نشان داد كه براي به دست آوردن زندگي بهتر، لازم نيست كه حتماً تسليم حكومت فساد پرورشد.

 

در سال 1347 - با پيرويِ آنچه از قرآن آموخته بود - به قصد مهاجرت به آمريكا رفت و در رشتة اقتصاد كشاورزي، دكترا گرفت. و در اين مدت مطالعات و تحقيقاتي براي يافتن راه حل هاي قرآنيِ مسائل اجتماعي نمود. در سال1353 با توصية برادرانش به اين كه مي شود در دانشگاه پهلوي شيراز خدمات فرهنگي كرد، به ايران بازگشت و با عقد قراردادي چهار ساله به آن دانشگاه در بخش اقتصاد كشاورزي مشغول تدريس شد. بعد از اولين سخنرانيش در سطح دانشگاه، سازمان امنيت دستور بر كناري او را صادر كرد. ولي بعد از پيگيري اولياء دانشگاه اجازة تحقيق بدون تدريس به او داده شد و به سرپرستي مؤسسه تحقيقات كشاورزيِ دانشگاه منصوب گرديد. اين پيشامد به او فهماند كه بر خلاف تصوّرش، درحكومت شاه نميتوان آزادانه كار كرد. و بدين علّت در مهرماه 1357پس از اتمام دوران  قراردادش،  به آمريكا  برگشت.

 

بعد از پيروزي انقلاب، دكتر سحابي تلفني به او اطلاع داد كه براي تصديِ وزارت كشاورزي كابينة مهندس بازرگان انتخاب شده است. در اسفندماه وارد ايران شد و در تمام مدت حكومت كابينة موقت با مهندس بازرگان همكاري كرد. در سال 1358در انتخابات مجلس شورا از شيراز شركت نمود. روزي كه براي يكي از سخنراني هاي انتخاباتي به مسجد سپهسالار شيراز مي رفت، مورد حملة شديد عده اي از چماقداران قرارگرفت. و در حالي كه اتومبيلش خرد شده بود، بطور معجزه آسائي جان بسلامت برد. غروب همان روز ستاد انتخاباتيش غارت و در و پنجره ها شكسته و اثاثيه مربوطه به آتش كشيده شد. بعد از انتخابات، براي مسافرتي كوتاه و ديدن خانواده اش به آمريكا رفت ولي اجباراً نتوانست به ايران برگردد. سال بعد به كانادا آمد و هنوز اين جاست.

 

در كانادا مجموعة « نجات » را كه شامل هفت كتاب: نجات از ظلم، شخصيّت اخلاقيِ ما ايرانيان، تحليل شخصيّت اخلاقيمان، چه بايدكرد؟ نجات از جهل، نجات از فقر، حكومت و نظام مملكت بود در سالِ 1362 به زبان فارسي منتشر كرد. در آن مجموعه بود كه علّتِ اساسيِ عقب افتادگيِ مردم ايران را مشكل فرهنگي تشخيص داد، نه مُشكل سياسي يا اقتصادي كه آنها را خود بازتاب فرهنگ جامعه مي دانست.

 

در سال 1382 به توصية دوستان، قسمتي از كتاب « نجات » را تحت عنوان « چرا عقب مانده ايم؟ » در تهران توسط شركت نشر علمي چاپ و منتشر نمود. لُبّ مطلبِ آن كتاب، بر همين مُشكلِ فرهنگيِ ما ايرانيان تكيه داشت. در آخر آن كتاب وعده داده شده بود كه در كتاب ديگري بنام « چه بايدكرد؟ » راه حلّي براي نجات از گرفتاريهاي اجتماعي مان، نشان دهد. كتاب « چه بايد كرد »  قرار است در ايران چاپ و منتشر گردد. و اكنون قبل از چاپ،  براي نقد و بررسيِ علاقه مندان، روي اين سايت قرار داده شده است.

 

Former web design by SaintNet Web Technologies.  Updates © 2010 Serge Web Service